Cesare Bedognè
Dieter Vieg
Dieter Mammel – WZ Wuppertal
Dieter Mammel “today’s zaman” Istanbul
Dieter Mammel – Monopol Magazin
Dieter Mammel – Film Under Deep Water
Thomas Stimm – Kölner Stadtanzeiger
Thomas Stimm – Kölner Skulpturen Park
Jürgen Chill – Monopol
Dagmar Schmidla Galerie
Urban Grünfelder – ksta